Content Moderation is Hard

อนาคตที่ไม่ง่ายของ Elon Musk ในฐานะเจ้าของ Twitter คนใหม่ เพราะการจัดการเนื้อหาไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเลย เป็นเรื่องการเมืองระหว่างคนล้วนๆ เลือกทางไหนก็โดนด่าหมด

อะไรคือหน้าที่ของ กทม.

มุมมองของชัชชาติ ว่าจริงๆ แล้วหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ในฐานะหน่วยงานด้านปกครอง หรือ BMA) มีเพียงแค่ 3 เรื่องใหญ่ คือ คุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

ประเทศชาติสร้างขึ้นมาด้วยเรื่องเล่า

Yuval Noah Harari ผู้เขียนหนังสือ Sapiens แสดงความเห็นเรื่องสงครามยูเครน-รัสเซีย ว่ารัสเซียทำให้คนยูเครนมี “เรื่องเล่า” ตำนานเล่าขานที่รวมใจคนในชาติไว้ด้วยกัน และรัสเซียไม่มีวันปกครองได้

Children of Tomorrow

ฐานรากทางความคิดของสังคมไทยกำลังเปลี่ยนไป เมื่อคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดที่แตกต่างจากเดิมอย่างมาก และกำลังจินตนาการถึงเมืองไทยในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากปัจจุบัน