Slack-driven Organization

วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรยุคใหม่ ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นบนโปรแกรมแชทแบบ Slack (หรือโปรแกรมอื่นลักษณะเดียวกัน) ทำให้องค์กรแบนราบลง โปร่งใสขึ้น มีวิธีสื่อสารแบบใหม่

Amazon as the Employer

มุมมองต่อ Amazon ที่ไม่ใช่เรื่องบริษัทเทคโนโลยีหรือค้าปลีก แต่เป็นในแง่การจ้างงาน เพราะเป็นนายจ้างรายใหญ่อันดับสองของอเมริกา จ้างคนเกือบ 1 ล้านคน จะช่วงชิงแรงงานอย่างไร

Culture vs Result

ถ้าต้องเลือกระหว่างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี กับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ จะเลือกอะไร กรณีศึกษาของ Google Cloud ที่เลือกผู้บริหารที่สร้างผลลัพธ์ มากกว่าวัฒนธรรม

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการแจกอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการแจกอุปกรณ์แท็บเล็ต-โน้ตบุ๊ก สำหรับนักเรียนไทยในการเรียนออนไลน์จากที่บ้าน จากบทเรียนของโครงการแจก OTPC และ OTPC ของไทยในอดีต