Modernity in Siam ในมุมมองธงชัย วินิจจะกูล

อ่าน “กรอบมโนทัศน์พื้นฐาน” (foundational mentality) ยุคสมัยใหม่ในสยาม จำนวน 7 ด้าน ที่เสนอโดย อ.ธงชัย วินิจจะกูล ซึ่งยังเป็นรากฐานของวิธีคิดในไทยยุคปัจจุบัน

Rose Wilder Lane

ประวัติ Rose Wilder Lane ลูกสาวของ Laura Ingalls Wilder ผู้เขียนเรื่อง “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นคนเริ่มอาชีพนักเขียนก่อนแม่ด้วยซ้ำ และเป็นคนชักจูงแม่สู่วงการนักเขียน