in Politics

อะไรคือหน้าที่ของ กทม.

อ่านคุณชัชชาติ ผู้ว่า กทม. ไปขึ้นเวทีงาน Stronger Thailand ของมติชน ไปพูดในประเด็นว่า ตกลงแล้ว หน้าที่ของ กทม. (ในที่นี้คือ BMA หรือ Bangkok Metropolitan Administration) ว่าต้องทำอะไรกันแน่

คนอาจจำคุณชัชชาติได้จากตอนหาเสียงว่ามีนโยบายมากกว่า 200 ข้อ แต่คุณชัชชาติก็บอกว่า จริงๆ แล้วหน้าที่หลักของ กทม. มีเพียง 3 เรื่องใหญ่ๆ

“หน้าที่ กทม. มานั่งคิดดูแล้วความจริงแล้วมีแค่ 3 เรื่องเอง

  1. เรื่องแรก คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ น้ำเสีย ฝุ่นพิษ มลพิษ น้ำท่วม ขยะต่างๆ ตนทำเป็นงานรูทีน ที่ไม่ต้องให้คนอื่นทำแทนเรา
  2. เรื่องที่สอง การเพิ่มประสิทธิภาพของเมือง เพราะ กทม.เป็นผู้ถือกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งบางครั้ง กทม.เป็นอุปสรรคด้วยซ้ำ ต่อการทำธุรกิจ ทำอย่างไรให้เมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
  3. เรื่องที่สาม การสร้างโอกาสจากความเหลื่อมล้ำ หน้าที่ กทม.คือเป็นคนเกลี่ยความเหลื่อมล้ำ เฉลี่ยจากคนมีเยอะ มาให้คนมีน้อย ต้องสร้างโครงสร้างสวัสดิการพื้นฐานให้ประชาชน

ถ้าไม่เกี่ยวกับ 3 เรื่องนี้ อย่าไปทำ

ที่ผ่านมาเราเอางบไปลงนอกเหนือจาก 3 เรื่องนี้ ซึ่ง กทม.ไม่ได้มีหน้าที่สร้างเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ถามว่า คำนิยามของเมืองคืออะไร ผมชอบคำนิยามของนักวิชาการผังเมือง ชาวฝรั่งเศส บอกว่า เมืองคือตลาดแรงงาน (labour market) เรามารวมในกรุงเทพฯ เพราะมีงาน กทม.มีงานเป็นหัวใจ

ถามว่าใครสร้างงาน กทม.ไม่ได้สร้างงาน เอกชนเป็นหลัก ราชการก็ไม่ได้สร้างงานเยอะ คนที่สร้างเมืองเยอะความจริงคือเอกชน ต้องสร้างงานที่มีคุณภาพทำให้เกิดเศรษฐกิจขึ้น กทม.จึงต้องร่วมมืออย่างแข็งขันกับภาคเอกชน จะช่วยสร้างเมืองนี้ในอนาคต ถามว่าเห็นอะไรเปลี่ยนไปไหม ผมว่าไม่เปลี่ยน เราเดินในเมืองมา 3 ปี เห็นปัญหาต่างๆ ซึ่งแค่คอนเฟิร์มขึ้น”

คลิปฉบับเต็ม