อะไรคือหน้าที่ของ กทม.

มุมมองของชัชชาติ ว่าจริงๆ แล้วหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ในฐานะหน่วยงานด้านปกครอง หรือ BMA) มีเพียงแค่ 3 เรื่องใหญ่ คือ คุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

ประเทศชาติสร้างขึ้นมาด้วยเรื่องเล่า

Yuval Noah Harari ผู้เขียนหนังสือ Sapiens แสดงความเห็นเรื่องสงครามยูเครน-รัสเซีย ว่ารัสเซียทำให้คนยูเครนมี “เรื่องเล่า” ตำนานเล่าขานที่รวมใจคนในชาติไว้ด้วยกัน และรัสเซียไม่มีวันปกครองได้

#เริ่มต้นที่ตัวเอง จุดกำเนิดและคำอธิบาย

ลองพยายามอธิบายวาทกรรม “เริ่มต้นที่ตัวเอง” โดยไม่ควรวิจารณ์รัฐบาล ต้นกำเนิดน่าจะมาจากวิธีคิดแบบ organic society ตามคำของธงชัย วินิจจะกูล

Modernity in Siam ในมุมมองธงชัย วินิจจะกูล

อ่าน “กรอบมโนทัศน์พื้นฐาน” (foundational mentality) ยุคสมัยใหม่ในสยาม จำนวน 7 ด้าน ที่เสนอโดย อ.ธงชัย วินิจจะกูล ซึ่งยังเป็นรากฐานของวิธีคิดในไทยยุคปัจจุบัน