อะไรคือหน้าที่ของ กทม.

มุมมองของชัชชาติ ว่าจริงๆ แล้วหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ในฐานะหน่วยงานด้านปกครอง หรือ BMA) มีเพียงแค่ 3 เรื่องใหญ่ คือ คุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

Children of Tomorrow

ฐานรากทางความคิดของสังคมไทยกำลังเปลี่ยนไป เมื่อคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดที่แตกต่างจากเดิมอย่างมาก และกำลังจินตนาการถึงเมืองไทยในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากปัจจุบัน