Amazon as the Employer

มุมมองต่อ Amazon ที่ไม่ใช่เรื่องบริษัทเทคโนโลยีหรือค้าปลีก แต่เป็นในแง่การจ้างงาน เพราะเป็นนายจ้างรายใหญ่อันดับสองของอเมริกา จ้างคนเกือบ 1 ล้านคน จะช่วงชิงแรงงานอย่างไร

Blue Collar Jobs

แกนกลางของแผนเศรษฐกิจ Biden คือการสร้างงานให้คนอเมริกันชั้นกลางทั่วไปที่ไม่มีทักษะอะไรพิเศษ สามารถมีงานทำ ที่ผลตอบแทนดี ลืมตาอ้าปากในชีวิตได้ ภายใต้เศรษฐกิจที่บีบคั้น

ความสามารถของทุนไทย

งานวิจัยของ Akira Suehiro ที่สรุปว่า ทุนไทยเก่งแต่ธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรเยอะ ใช้เทคโนโลยีต่ำ และต้องผูกขาดเยอะ แต่ถ้าเป็นธุรกิจเปิดเสรี ใช้เทคโนโลยีสูง ก็ไปไม่เป็น