in Economics, Knowledge

World’s Dominant Currency

อ่านเจอใน Financial Times เรื่องเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะเงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก (world’s dominant currency) เป็นลำดับที่ 6 ในประวัติศาสตร์

The dollar has been the world’s dominant currency for 102 years, eight years longer than average for its five predecessors going back to the 15th century, including most recently the British pound. Decline is overdue. Yet the prevailing assumption remains that, lacking serious rivals, the dollar can stay dominant — now and for the foreseeable future.

เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า เงินสกุลอื่นๆ ก่อนหน้านี้มีอะไรบ้าง? เจอบทความนี้ World Reserve Currencies Since 1450 สรุปเอาไว้ให้แล้ว

Since 1450 there have been six major world reserve currency periods. Portugal (1450–1530), Spain (1530–1640), Netherlands (1640–1720), France (1720–1815), Great Britain (1815–1920), and the United States from 1921 to today.

สกุลเงินที่มีคนใช้มากที่สุด เกิดขึ้นตามวิวัฒนาการทางการค้าของโลกในยุคนั้นๆ เริ่มจากโปรตุเกสที่ริเริ่มการเดินทะเลเป็นชาติแรกๆ ตามด้วยสเปน และเนเธอร์แลนด์

หลังเนเธอร์แลนด์เสื่อมอิทธิพลลง บริษัท Dutch East India ล้มละลาย ฝรั่งเศสที่รุ่งเรืองขึ้นมา เข้าไปปกครองเนเธอร์แลนด์ และกลายเป็นชาติผู้ทรงอิทธิพลของยุโรปแทน

จากนั้นเป็นยุคของอังกฤษที่มีบริษัท British East India Company สร้างจักรวรรดิ British Empire และเสื่อมลงตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แล้วจึงเข้าสู่ยุคของสหรัฐอเมริกา

สิ่งที่น่าสนใจคือ สกุลเงินที่ทรงอิทธิพล มีอายุเฉลี่ย 94 ปี (ประมาณหนึ่งศตวรรษ) สกุลเงินที่มีอายุยาวที่สุดก่อนหน้านี้คือ เงินสเปน 110 ปี ตามด้วยปอนด์อังกฤษ 105 ปี

ส่วนดอลลาร์สหรัฐตอนนี้มีอายุอิทธิพล 102 ปีแล้ว และยังไม่มีทีท่าว่าจะเสื่อมพลังลงในอนาคตอันใกล้นี้ (การรุ่งเรืองของจีนและเงินหยวน ยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วอย่างที่คาดกัน) ก็น่าจะมีอายุอิทธิพลแซงหน้าสกุลเงินรุ่นพี่ๆ ได้ไม่ยากเลย

อย่างไรก็ตาม วัฏจักรของดอลลาร์ก็ไม่ได้เสถียรตลอดเวลา มีขึ้นๆ ลงๆ ตามสภาพเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัย ดังกราฟที่ FT รวบรวมเอามา

หมายเหตุ: ที่มาของชื่อ dollar เพี้ยนมาจาก thaler สกุลเงินเยอรมันในยุค Holy Roman Empire จากนั้นได้รับความนิยมในเนเธอร์แลนด์ ที่นำไปใช้ค้าขายทางทะเล และใช้ใน 13 อาณานิคมของสหรัฐอเมริกายุคแรกๆ