ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู อยู่ตรงไหน

ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์โดยย่อของ 4 รัฐชายแดนภาคใต้ของไทย ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ปะลิส อยู่ตรงไหน ปูมหลังเป็นอย่างไร ทำไมถึงเสียให้อังกฤษไป

Modernity in Siam ในมุมมองธงชัย วินิจจะกูล

อ่าน “กรอบมโนทัศน์พื้นฐาน” (foundational mentality) ยุคสมัยใหม่ในสยาม จำนวน 7 ด้าน ที่เสนอโดย อ.ธงชัย วินิจจะกูล ซึ่งยังเป็นรากฐานของวิธีคิดในไทยยุคปัจจุบัน