The Most Isolated Human

Alfred Worden เจ้าของสถิติ The Most Isolated Human มนุษย์ที่อยู่ห่างมนุษย์คนอื่นมากที่สุด เพราะอยู่บนยานที่โคจรรอบดวงจันทร์ ขณะที่เพื่อนลงไปทำภารกิจบนดวงจันทร์ ห่างไป 3.5 พัน กม.

Rose Wilder Lane

ประวัติ Rose Wilder Lane ลูกสาวของ Laura Ingalls Wilder ผู้เขียนเรื่อง “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นคนเริ่มอาชีพนักเขียนก่อนแม่ด้วยซ้ำ และเป็นคนชักจูงแม่สู่วงการนักเขียน