On Strategy

บางครั้งการวาง “ยุทธศาสตร์” เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ๆ ที่ซับซ้อน อาจเริ่มจากเรื่องง่ายๆ (ที่ทำยาก) คือการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ให้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและการไม่มีอีโก้ของตน