#เริ่มต้นที่ตัวเอง จุดกำเนิดและคำอธิบาย

ลองพยายามอธิบายวาทกรรม “เริ่มต้นที่ตัวเอง” โดยไม่ควรวิจารณ์รัฐบาล ต้นกำเนิดน่าจะมาจากวิธีคิดแบบ organic society ตามคำของธงชัย วินิจจะกูล

Modernity in Siam ในมุมมองธงชัย วินิจจะกูล

อ่าน “กรอบมโนทัศน์พื้นฐาน” (foundational mentality) ยุคสมัยใหม่ในสยาม จำนวน 7 ด้าน ที่เสนอโดย อ.ธงชัย วินิจจะกูล ซึ่งยังเป็นรากฐานของวิธีคิดในไทยยุคปัจจุบัน