Content Moderation is Hard

อนาคตที่ไม่ง่ายของ Elon Musk ในฐานะเจ้าของ Twitter คนใหม่ เพราะการจัดการเนื้อหาไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเลย เป็นเรื่องการเมืองระหว่างคนล้วนๆ เลือกทางไหนก็โดนด่าหมด