Blue Collar Jobs

แกนกลางของแผนเศรษฐกิจ Biden คือการสร้างงานให้คนอเมริกันชั้นกลางทั่วไปที่ไม่มีทักษะอะไรพิเศษ สามารถมีงานทำ ที่ผลตอบแทนดี ลืมตาอ้าปากในชีวิตได้ ภายใต้เศรษฐกิจที่บีบคั้น

How to Run America

อเมริกาเป็นประเทศที่ทรงอำนาจ มีขนาดใหญ่ มีประชากรเยอะ ไม่ใช่ประธานาธิบดีคนเดียวจะขับเคลื่อนได้ดังใจ เบื้องหลังจึงต้องมีทีมงานจำนวนมาก แค่เปิดชื่อมาก็เริ่มต้นแล้วกว่า 500 คน