Frictionless Life จุดสูงสุดของชีวิตทุนนิยม

Frictionless Life ชีวิตอันแสนสะดวกสบาย จุดสูงสุดของชีวิตทุนนิยม อาจผ่านมาแล้วในปี 2017 เพราะหลังจากนั้น คุณภาพชีวิตของมนุษย์โลกทุนนิยมก็ตกต่ำลงจากเดิม จากวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ความสามารถของทุนไทย

งานวิจัยของ Akira Suehiro ที่สรุปว่า ทุนไทยเก่งแต่ธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรเยอะ ใช้เทคโนโลยีต่ำ และต้องผูกขาดเยอะ แต่ถ้าเป็นธุรกิจเปิดเสรี ใช้เทคโนโลยีสูง ก็ไปไม่เป็น