จากนิธิถึงโควิด: การปกครองท้องถิ่น และ ชาตินิยม

อ่านประเด็นการจัดการโควิดในไทยจากนิธิ เอียวศรีวงศ์ การปกครองท้องถิ่นอ่อนเปลี้ย และ ชาตินิยม ไม่สามารถรวมใจคนในชาติได้อีกต่อไป