Meiji Reformation Timeline

Timeline คร่าวๆ ของการปฏิรูปเมจิ ยุคเปลี่ยนผ่านญี่ปุ่นเข้าสู่สมัยใหม่ที่ใช้เวลาเปลี่ยนผ่านนานไม่น้อย กว่าจะมีรัฐธรรมนูญต้องรอ 13 ปี และรออีก 9 ปี ถึงมีเลือกตั้งครั้งแรก