What Does Microsoft Do? วิธีการเล่าแบบ Satya

ถ้าลองให้ซีอีโอของบริษัทมาเล่าให้ฟังว่า “บริษัทของเราทำอะไร” คำตอบจะเป็นอย่างไร วิธีการเล่าของ Satya Nadella ว่าไมโครซอฟท์ทำอะไร นั้นเรียบง่ายแต่คมคายมาก

Culture vs Result

ถ้าต้องเลือกระหว่างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี กับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ จะเลือกอะไร กรณีศึกษาของ Google Cloud ที่เลือกผู้บริหารที่สร้างผลลัพธ์ มากกว่าวัฒนธรรม