Rose Wilder Lane

ประวัติ Rose Wilder Lane ลูกสาวของ Laura Ingalls Wilder ผู้เขียนเรื่อง “บ้านเล็กในป่าใหญ่” ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นคนเริ่มอาชีพนักเขียนก่อนแม่ด้วยซ้ำ และเป็นคนชักจูงแม่สู่วงการนักเขียน