Type of Workforce

รูปแบบของการทำงานที่เปลี่ยนไป ความหมายของงานไม่ถูกตีกรอบแค่การนั่งประจำโต๊ะ แต่อาจหมายถึงงานที่ต้องประชุมตลอดเวลา หรืองานที่ทำนอกสถานที่ตลอดเวลาก็ได้เช่นกัน