Paul Krugman: คริปโตคือเทคโนโลยีที่พาเราล้าหลังไป 300 ปี

มุมมองของ Paul Krugman นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ที่วิจารณ์เงินคริปโตว่าเป็นเทคโนโลยีการเงินที่พาโลกเราล้าหลังไป 300 ปี กลับไปสู่ยุคการใช้เหรียญทองคำใช้จ่าย