Howey Test อะไรคือหลักทรัพย์? ต่อให้ไม่ขายหุ้น ก็เป็นหลักทรัพย์ได้

รู้จัก Howey Test การทดสอบว่าอะไรคือหลักทรัพย์ (Security) เราอาจเข้าข่ายขายหลักทรัพย์ได้ แม้ไม่ได้ขายหุ้นของบริษัทก็ตาม ขายที่ดินสวนส้มก็อาจถือเป็นหลักทรัพย์ได้