Order & Empower

Covid ทำให้เห็นชัดว่ารัฐไทยเก่งเรื่องสั่ง อะไรที่ปิด ห้าม หยุด ทำได้ดี มีประสิทธิภาพ
แต่เรื่องที่ต้องเยียวยา ที่ยากกว่า ต้องใช้สมอง+ความตั้งใจมากกว่า ผลงานแย่กว่ามาก