Content Moderation is Hard

อนาคตที่ไม่ง่ายของ Elon Musk ในฐานะเจ้าของ Twitter คนใหม่ เพราะการจัดการเนื้อหาไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเลย เป็นเรื่องการเมืองระหว่างคนล้วนๆ เลือกทางไหนก็โดนด่าหมด

The Age of Satellite Phone

ยุคสมัยของโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมกำลังจะกลับมาอีกครั้ง รอบนี้ดีกว่าเดิมมาก ใช้กับมือถือเดิมได้เลย อยู่ในกระเป๋าก็มีสัญญาณดาวเทียม สื่อสารข้อความ-เสียง อินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำได้