Hiring is Hell

การจ้างพนักงาน โดยเฉพาะสายเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ถึงขั้นองค์กรต้องทำทุกทางเพื่อให้ได้คนมา เพิ่มเงินเดือน เพิ่มสวัสดิการ ปรับวัฒนธรรม ปรับเวลาทำงานให้อิสระขึ้น