Hiring is Hell

การจ้างพนักงาน โดยเฉพาะสายเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ถึงขั้นองค์กรต้องทำทุกทางเพื่อให้ได้คนมา เพิ่มเงินเดือน เพิ่มสวัสดิการ ปรับวัฒนธรรม ปรับเวลาทำงานให้อิสระขึ้น

Amazon as the Employer

มุมมองต่อ Amazon ที่ไม่ใช่เรื่องบริษัทเทคโนโลยีหรือค้าปลีก แต่เป็นในแง่การจ้างงาน เพราะเป็นนายจ้างรายใหญ่อันดับสองของอเมริกา จ้างคนเกือบ 1 ล้านคน จะช่วงชิงแรงงานอย่างไร