Blue Collar Jobs

แกนกลางของแผนเศรษฐกิจ Biden คือการสร้างงานให้คนอเมริกันชั้นกลางทั่วไปที่ไม่มีทักษะอะไรพิเศษ สามารถมีงานทำ ที่ผลตอบแทนดี ลืมตาอ้าปากในชีวิตได้ ภายใต้เศรษฐกิจที่บีบคั้น