in Knowledge

Charles I & Charles II

การสวรรคตของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 เมื่อวานนี้ (8 กันยายน 2022) ทำให้เจ้าชายชาร์ลส์ พระโอรสองค์โต จะขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 (Charles III) แห่งสหราชอาณาจักร

คำถามที่ตามมาคือ แล้วชาร์ลส์ที่ 1 และ 2 เป็นกษัตริย์ในช่วงไหนของประวัติศาสตร์

คำตอบคือ ชาร์ลส์ที่ 1 และ 2 เป็นพ่อลูกกัน โดยชาร์ลส์ที่ 1 ครองราชย์ระหว่างปี 1625-1649 ส่วนชาร์ลส์ที่ 2 ครองราชย์ในปี 1660-1685

Charles I

ชาร์ลส์ที่ 1 และ 2 ถือเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์สจวร์ต (House of Stuart) โดยอังกฤษมีเหตุการณ์สำคัญช่วงก่อนหน้าคือ การครองราชย์ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 1 กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ทิวดอร์ (Tudor) ซึ่งไม่มีผู้สืบสกุล ทำให้เกิดการรวมบัลลังก์ของอังกฤษและสกอตแลนด์เข้าด้วยกัน (Union of the Crowns) เชิญพระญาติคือกษัตริย์เจมส์ที่ 4 แห่งสกอตแลนด์ มาครองบัลลังก์อังกฤษด้วย (ฝั่งอังกฤษนับเป็นเจมส์ที่ 1) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ราชวงศ์สจวร์ตของสกอตแลนด์ กลายเป็นกษัตริย์ของอังกฤษ (เริ่มนับราชวงศ์สจวร์ตในฝั่งอังกฤษ)

กษัตริย์เจมส์ที่ 4 นี้เองคือบิดาของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 1 และเป็นปู่ของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 2

กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 1 ไม่ได้เป็นโอรสองค์โตของกษัตริย์เจมส์ที่ 4 แต่เป็นองค์รอง ได้ขึ้นครองราชย์เพราะพี่ชายตายไปก่อน

รัชสมัยของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 1 เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างฝ่ายนิยมกษัตริย์ (Royalists) กับฝ่ายรัฐสภา (Parliamentarians) เกิดสงครามกลางเมืองอังกฤษ (English Civil War) นาน 9 ปี จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐสภา และกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 1 ถูกประหารชีวิตในปี 1649

Charles II

ช่วงเวลานั้น พลังของฝ่ายกษัตริย์ในอังกฤษตกต่ำลงมาก และอังกฤษกลายเป็นสาธารณรัฐ (Commonwealth of England) ภายใต้การนำของโอลิเวอร์ ครอมเวล (Oliver Cromwell) อยู่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ 11 ปีคือ 1649-1660 ก่อนฟื้นฟูระบอบกษัตริย์กลับมาใหม่ ช่วงเวลานี้เรียกว่า Interregnum (ระหว่างรัชสมัย)

กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 2 นั้นตอนแรกได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายสกอตแลนด์ (ฐานของราชวงศ์สจวร์ต) แต่ก็รบแพ้ Cromwell ในปี 1951 ทำให้ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศส

ช่วงปลายของยุค Commonwealth ที่ Cromwell ตายไปแล้ว ความนิยมของฝ่ายสาธารณรัฐตกต่ำลง กองทัพของฝ่ายสาธารณรัฐแพ้ให้กับกองทัพของนายพล George Monck (ที่ตอนแรกอยู่ฝ่ายสาธารณรัฐแต่ย้ายฝั่ง) ฝั่งของ Monck จึงเชิญกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 2 กลับมาครองบัลลังก์

ชาร์ลส์ที่ 2 ครองราชย์นาน 25 ปี ช่วงนี้มีเหตุการณ์สำคัญๆ คือ เหตุการณ์โรคระบาดใหญ่ปี 1665 (Great Plague) และไฟไหม้ใหญ่ของลอนดอนปี 1666 (Great Fire)

ชาร์ลส์ที่ 2 แต่งงานแต่ไม่มีบุตรในสมรส (แต่มีเมียน้อยเยอะมาก และลูกจากเมียนอกสมรสเยอะมาก จนได้ชื่อเล่นว่า “พ่อม้า”) หลังสวรรคตเลยได้น้องชายคือ James II ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่ออีกสั้นๆ 3 ปี (1685-1688)