in Games, Knowledge

Alfred the Great

เห็นเรื่องกษัตริย์ Alfred the Great จากเกม Assassin’s Creed Valhalla เลยไปตามอ่านประวัติเพิ่ม ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษในยุคต้นๆ มากขึ้น

  • ในอดีตช่วงก่อนศตวรรษที่ 9 เกาะอังกฤษประกอบด้วยแคว้นย่อยๆ มากมาย (ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้) ที่เราได้ยินชื่อกันมาในทุกวันนี้ก็อย่างเช่น Sussex, Wessex, Essex, Kent, East Anglia เป็นต้น
  • Alfred the Great เป็นกษัตริย์ของแคว้น Wessex ซึ่งเป็นแคว้นของพวกเผ่า Anglo-Saxon
  • ช่วงนั้นเกิดเหตุการณ์พวกไวกิ้งบุกมาจากเดนมาร์กพอดี (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในเกม Valhalla) โดยแคว้นต่างๆ ของอังกฤษถูกไวกิ้งตีแตกยับ มี Wessex ที่สามารถต้านทานไว้ และรบชนะไวกิ้งได้
  • Alfred ยังสามารถเจรจากับไวกิ้ง (บางเผ่า) ให้ตั้งถิ่นฐานและเข้ารีตเป็นคริสเตียนด้วย ด้วยผลงานเหล่านี้ Alfred จึงกลายเป็นกษัตริย์ของเผ่า Anglo-Saxon เป็นคนแรก (และนับเป็นกษัตริย์ของ “อังกฤษ” คนแรกด้วย เพราะแคว้นย่อยๆ ก่อนหน้านี้ไม่นับเป็นอังกฤษ)
  • ราชวงศ์ Wessex (และราชวงศ์เกี่ยวเนื่อง) ปกครองอังกฤษมาอีกราว 200 ปี จนถึง William the Conqueror (ที่เป็นญาติกันจากการแต่งงาน) ยกทัพข้ามทะเลมาจากแคว้น Normandy ของฝรั่งเศส มายึดครองเกาะอังกฤษได้ (Norman Conquest) ในปี 1066
  • ในศตวรรษที่ 16 นักประวัติศาสตร์ยุคนั้นขุด Alfred กลับมาเชิดชูใหม่ ให้เป็น Alfred the Great ควบคู่ไปกับ Cnut the Great กษัตริย์จากเดนมาร์กที่มารบชนะ House of Wessex ในช่วงหลังจากนั้น ทำให้อังกฤษมีมหาราชแค่ 2 องค์นี้เท่านั้น